home HOME > 인디케이터

그래픽 터치 인디게이터 - DN-GI200,GI100

list

- 칼라 그래픽 LCD 터치 스크린.
- 다양한 하중관리 모드

   DN-GI100 : 1ch 인디케이터(로드셀에 적용함)
                  Max 4000 times/sec (고속 샘플링 속도)
   DN-GI200 : 2ch인디케이터(채널1 :로드셀,채널2:센서선선택가능)
                  1CH Max 2000 times/sec (고속 샘플링 속도)
                  2CH Max 2000 times/sec (고속 샘플링 속도)

catalog

catalog

qna

 gi application.jpg

gi drawing.jpg 

 

Specifications DN-GI200,  GI100
센서 인가전압            A-채널 (로드셀):DC 10/5V,120mA,                            B채널 : B-채널 (거리센서)
입력신호범위            A-채널 ;0~±40mA,                                                  B채널 :0 ~±10V,4~20mA,0~20mA
변환속도
           A-채널: 4,000times/sec.                                          B채널: 2000/sec
비직선성
           A-채널: ±0.02% F.S +1digit,                                    B채널: ±0.02% F.S+1digit
입력감도
           A-채널:1.0㎶/Digit,                                                   B채널 :1.0mV/Digit (0~10V)
입력인피던스
            A-채널 10Mohm                                                       B채널 :1 Mohm / 50ohm
온도 계수
±0.005% of rdg +0.5 digit/℃
아날로그 필터
10,30,300,600 Hz
디지트
0~±99999
사용온도범위
0~40℃
전원
AC 100~240V, 50/60Hz
소비전력
약 32VA
출력

                                                       기본 : 릴레이 출력

                                                       옵션:1.RS-232C serial output
                                                               2.RS-485 serial output
                                                               3.±0~10V or 4~20mA Analogue output
                                                               4.BCD parallel output
                                                               5.SD memory card

표시부
STN color LCD, 74(W)×55(H)mm

 

 

 

GI USB 드라이버

CP2102 usb to uart bridge controller